KEWAJIPAN MENUNAIKAN ZAKAT HARTA

Ibadat zakat merupakan salah satu daripada rukun islam yang lima. Ibadat zakat ini diwajibkan kepada setiap orang islam apabila cukup syarat-syaratnya. Selain melaksanakan perintah Allah s.w.t, tujuan utama ibadat ini ialah untuk membantu umat islam yang memerlukan pertolongan. Sudah menjadi lumrah alam bahawa ada manusia yang senang, susah, kaya, dan miskin. Oleh itu ibadat zakat yang diwajibkan merupakan pembahagian harta kekayaan yang dimiliki oleh golongan kaya kepada golongan miskin mengikut peraturan yang ditetapkan oleh syarak. Dengan cara ini, semua golongan manusia dapat merasai nikmat kurniaan Allah s.w.t yang terdapat di muka bumi ini. Ibadat zakat juga merupakan hubungan individu dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Hal ini dapat dilihat melalui pembahagian harta seseorang kepada orang lain mengikt hukum syarak. Selain itu, hubungan yang erat antara sesama umat islam dapat dijalan.

PETA KONSEP

PETA KONSEP

SYARAT HARTA YANG DIKENAKAN ZAKAT

SYARAT-SYARAT HARTA YANG DIKENAKAN ZAKAT • Harta Yang Dimiliki Secara Sepenuhnya. Yang dimaksudkan dengan pemilikan ialah hak monopoli yang diperoleh atas harta melalui cara yang dihalalkan oleh syarak. Manakala pemilikan penuh pula bererti pemilikan keatas kedua-dua unsur harta itu, iaitulah “benda” dan “manfaat”. Dengan kata lain, harta berkenaan berada ditangan tuan punya yang berkenaan, tidak tertakluk kepada hak orang lain. Ini bererti zakat tidak diwajibkan keatas harta awam, seperti harta kerajaan kerana ia adalah milik semua orang dan tiada siapa berhak mengurusnya atas nama peribadi. Begitu juga zakat tidak dikenakan keatas harta wakaf am.

 • Harta Yang Subur
  Harta yang dikenakan itu perlu bersifat subur, iaitu ia boleh ditafsirkan sebagai mampu melahirkan keuntungan atau keuntungan itu sendiri. Kesuburan juga terbahagi kepada dua iaitu kesuburan yang hakiki dan tidak hakiki. Kesuburan yang hakiki berlaku dengan cara mengalami pertambahan seperti disebabkan oleh kelahiran anak binatang ternakan atau oleh keuntungan perniagaan. Manakala pertambahan tidak hakiki pula ialah kemampuan dan potensi yang ada pada harta itu sendiri untuk berkembang sama ada berada di tangan tuan punya sendiri atau di tangan orang lain. Hal ini dapat jelas dapat di lihat pada harta-harta yang di sebut oleh Rasulullah s.a.w yang dikenakan zakat semuanya bersifat subur. Antaranya ialah binatang ternakan yang dipelihara bagi tujuan mendapatkan hasil, emas, perak, dan wang ringgit yang diperniagakan atau disimpan, hasil tanaman, harta karun serta hasil perlombongan yang diusahakan dan sebagainya. Begitu juga harta benda yang tidak dikenakan zakat semuanya bersifat tidak subur. Contohnya seperti kuda yang digunakan untuk tunggangan, barang perhiasan wanita dalam kadar yang biasa dan sebagainya.

 • Cukup Nisab
  Secara umumnya, nisab bererti kadar tertentu. Ini bererti, apa sahaja harta tidak dikenakan zakat kecuali sesudah mencapai kadar jumlah yang tertentu yang distilahkan sebgai nisab. Rasullah s.a.w dalam hadithnya menjelaskan dengan terperinci bagi setiap harta yang di kenakan zakat . contohnya ialah sabda Rasulullah yang bermaksud:“ tidak wajib zakat pada emas yang kurang daripada 20 mithqal dan perak yang kurang dari 200 dirham.”(riwayat Abu U’baid)
 • Melebihi Keperluan Asasi. Zakat hanya akan dipungut daripada harta seseorang itu sekiranya ia memiliki sejumlah harta yang cukup bagi keperluan hidup asasi bagi dirinya sendiri dan bagi mereka yang dibawah tanggungannya. Dengan memiliki kadar harta sebanyak itu, barulah ia dianggap sebagai berada dan berkewajipan membantu mereka yang tidak berada.
 • Bebas dari Hutang
  Sebelum jumlah zakat yang perlu dibayar ditentukan, tanggungan hutang pemilik berkenaan perlu ditolak terlebih dahulu daripada jumlah besar harta yang perlu dikenakan zakat itu. Sekiranya selepas penolakan dibuat, bakinya masih mencapai kadar nisab, zakat akan diambil daripada jumlah berkenaan.

 • Cukup Tempoh atau Haul
  Syarat ini hanya terpakai pada harta yang bersifat modal sahaja dan tidak pada harta-harta yang bersifat pendapatan. Antara harta yang bersifat modal dan tertakluk kepada syarat ini ialah binatang ternakan, wang dan barang dagangan. Harta yang bersifat pendapatan dan tidak tertakluk pada syarat ini ialah hasil tanaman, hasil galian, harta karun dan sebagainya.


sumber: Pengurusan ZAKAT, Mahmood Zuhdi Abd. Majid. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.2003

0 comments:

sumber rujukan

1. Pendidikan Islam, 2008 , Hamil @ Amir Abdullah dan Mohd.Shukri Othman, Sasbadi Sdn. Bhd: Selangor.

2. Pengurusan ZAKAT, Mahmood Zuhdi Abd. Majid. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.2003

3. Revisi Prioriti PMR Pendidikan Islam, Ustaz Hamil @ Amir Abdul Hameed. Sasbadi Sdn. Bhd.2003

4. http://www.zakatsel.com.my/baru/index.asp